portfolio > automotive > Subaru World Rally Team

Our new Subaru World Rally Team logo, looking remarkably similar to the 555/SWRT logo of the previous year.